Social Security Fund(SSF) Issues notice for deposit
Social Security Fund (SSF) has issued notice to organizations listed with SSF to start depositing the contribution amount starting 2076 Shrawan as below:

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नको लागि सूचना
सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भई नियमानुसार योगदान रकम बुझाउनुपर्ने संगठित संस्थाहरुले २०७६ श्रावण महिना देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम बुझाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले निम्न बमोजिमको सूचना जारि गरेको छ:

 

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *