Federal Budget 2079/80 – Summary and Highlights

Minister of Finance Hon. Janardan Sharma presented the Budget of Federal Government for the Fiscal Year 2079/80 at 4 PM on 15th Jestha 2079.

The Economic Growth rate for the FY 2078/79 is estimated to be 5.8 percent and the estimated inflation rate is 7.3%. The current per capita income has reached USD 1,381. The overall government spending is anticipated to be 88.6% i.e. 14 Kharab 47 Arab 51 Crore in FY 2077/78.The total size of the budget for FY 2079/80 is  17 kharab 93 Arba 83 Crore.

To implement the policies and programs for the coming Fiscal Year, there have been allocation of Rs. 17 Kharab 93 Arab 83 Crore. Out of the total allocation, Rs. 7 Kharb 53 Arab 40 Crore or 42 percent is towards Current Expenditure, Rs. 3 Kharab 80 Arab 38 Crore or 21.2 percent is towards Capital Expenditure, Rs. 2 Kharab 30 Arab 22 Crore or 12.8 percent is towards Financial Management and Fiscal Transfers to Province and Local Level is Rs. 4 Kharab 29 Arab 83 Crore or 24 percent.

A summary of highlights of Budget with regards to changes in Direct & Indirect Taxes are as below:

करको दायरा विस्तार (Expansion of Scope of Tax)

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य  

To make it mandatory for all government bodies at the federal, province and local levels to take permanent account number and submit returns of advance tax deduction through electronic means.

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा को बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्‍वयनमा ल्याइनेछ । नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्म दर्ता वा नावालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

Provision of providing personal permanent account number will be implemented at the time of issuing citizenship and national identity card. Arrangement to be made to provide permanent account number to the minor citizens on the basis of birth registration or minor identity card and parent’s identity card if they are involved in investment or business.

नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था

To bring foreign nationals who have obtained labor agreement or work agreement to work in Nepal, under the scope of wage tax and other taxes, provision to be made to submit permanent account number and tax clearance certificate while renewing work permit and visa.

पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने

The person involved in the profession to submit permanent account number and tax payment certificate while renewing the professional certificate

चार पाड़ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने

Arrangement to be made to submit permanent account number when purchasing four-wheeler.

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सजञ्ञालहरुको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप संचालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

In the context of increasing flow of economic activities inside Nepal using online network outside Nepal, arrangement have been made to bring such business or transaction under the scope of tax.

व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु. ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा रु. ६ लाख पुराईएको छ । साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई रु. ४० हजार पुराईएको छ ।

In view of the basic subsistence cost of an individual or family, the limit of income tax exemption provided to natural persons and couples by the Income Tax Act, 2058 has been increased to Rs. 5 lakhs and Rs 6 lakhs respectively. In addition, the limit for deducting insurance premium for income tax purposes have been increased to Rs. 40,000.

चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ बर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

Arrangement to give 40 percent income tax exemption for 5 years from the date of commencement of the new business established to produce or assemble four-wheeler electric vehicles has been made.

नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिड वा येस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

Arrangement to levy only one percent tax on the person earning foreign currency by providing services based on software, electronic services, business process outsourcing or information technology of such nature outside Nepal has been made.

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपेयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि देखि १ करोड रुपेयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

To provide relief to the small entrepreneurs affected by the pandemic of Covid 19, an arrangement to provide 75 percent income tax exemption to the taxpayers with annual turnover of up to Rs. 30 Lakhs and 50% exemption to the tax payers with annual turnover of 30 Lakhs to 1 Crore rupees has been made.

कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिंग, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उद्देश्य बमोजिमको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

Arrangement to give 50 percent tax exemption on the business taxable income of hotels, travel, trekking, movie business and tourism sector industries which are most affected by the pandemic of Covid-19 has been made as per the objective of Fiscal Year 2078/79.

कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै   खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार संचालन भएको मितिले ५ बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ।

To encourage the establishment of agricultural tools factory in Nepal which produces machinery, equipment or spare parts required for agricultural work, arrangement has been made to give full income tax exemption for 5 years from the date of commencement of business if such industry is established in Nepal.

कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी जिल्लाहरुमा १०० जनाभन्दा बढ़ी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ।

If special industry is established in the hilly districts of Karnali Province and Far Western Province employing more than 100 citizens, arrangement has been made to give full income tax exemption for 15 years from the date of commencement of business.

साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुने लेखकको राजस्वमा  १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

Arrangement has been made to deduct only 1.5 percent advance tax on the authorship received as royalty for literary articles or works.

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

नेपालमा चार पाड्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्‍सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ।

Arrangement to give 50 percent excise duty exemption on the import of spare parts or raw materials required for the production of vehicles if the industry of manufacturing or assembling four-wheeled vehicles is established in Nepal and also 25 percent exemption in customs duty on the recommendation of Department of Industry has been made.

यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्‍सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

Similarly, arrangement to levy only 1 percent customs duty on the raw materials or spare parts used by the industries producing electric rickshaws and electric motorcycles or scooters has been made.

स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्‍सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्‍सार महसुल लाग्ने गरी भन्‍सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

Arrangement to provide 90 percent discount on the customs duty on the import of sanitary pads has been made. Arrangement to provide significant discount at the customs rate so that only 1 percent customs duty is levied on the import of raw materials required for the industry producing sanitary pads has been made.

कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्‍सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ।

In order to assist in the transportation and marketing of agricultural products, if the local level purchases an agricultural ambulance or a means of transportation, arrangement to give full exemption from the customs duty on the import of such means has been made.

कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्‍सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Arrangement to provide 50 percent discount in the customs duty on the import of one vehicle purchased by the Agricultural Cooperative for transportation of agricultural products has been made.

सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्‍सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ।

Arrangement to give 75 percent discount in the customs duty on the import of maximum 2 school buses purchased by community or public schools has been made.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार  महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

Arrangement has been made to give full exemption in the customs duty on raw materials required by the industries producing auxiliary materials used by persons with disabilities on the recommendation of the Department of Industry.

अपाङ्गत भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने यूरीन व्यागमा भन्सार महशुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Arrangement has been to give full exemption in customs duty on urine bags used by persons with disabilities.

नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्राण्डीङ् गरी निकासी प्रवर्धन  समेतमा सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्वीस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न सकने व्यवस्था मिलाईएको छ।

Arrangement has been made to make malt maturation of liquor for the production of high-quality liquor to support its export by branding Nepali liquor at international level.

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वेदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नविकरण, कन्‍सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। 

Arrangement will be made to give 50 percent discount on the fees or charges for renewal of passport, consular service, and renewal of labor permit to Nepali citizens who are in foreign employment and are sending remittances through formal channels.

एउटा  व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

If one person buys more than one house or apartment, necessary arrangements will be made so that 100 percent additional registration fees will be charged for the registration of each additional house.