Social Security Fund (SSF) Issues notice for deposit

Social Security Fund(SSF) Issues notice for deposit Social Security Fund (SSF) has issued notice to organizations listed with SSF to start depositing the contribution amount starting 2076 Shrawan as below: सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नको लागि सूचना सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भई नियमानुसार योगदान रकम बुझाउनुपर्ने Read more…